•  July 24 - 31 : "Devi Bhagawatham" Upanyasam at Rajapalayam

          Time: 6:30 p.m-8:30 p.m

  • August 1 , 2015 to August 3 2015 : Hariharaputra Mahathmiyam, Upanyasam at Nagercoil

          Time: 6:30 p.m-8:30 p.m

  • August 15 Guru Mahimai, Upanyasam at Mahadhanapuram

          Time: 6:30 p.m Onwards

  • August 22 "Kandhan Karunai", Tuticorin

          Time: 7:00 p.m Onwards

  • September 6th "Guru Mahimai" - Upanyasam, Banglore

          Time: 6:30 p.m - 9:30 p.m

  • September 12th "Sastha Mahathmyam" Upanyasam at Sankaralayam Chennai 

          Time: 6:30 p.m - 9:00 p.m

  • September 13th "Sastha Kalyanam" by Shri Maha Sasthru Seva Sangam at Sankaralayam Chennai

          Time: 8:00 a.m - 1:00 p.m