Share on Social Media

 DISCOURSES :

Aravind Subramanyam gives lectures and discourses on various spiritual topics like..

  • Sastha Vijayam (Hariharaputra Sapthaham for 7 days)
  • Lalithopakyanam
  • Lalitha Sahasranamam
  • Skandha Puranam
  • Devi Mahathmyam
  • Ganesha Puranam
  • Ramayanam
  • Hanumath Prabhavam
  • Mahabharatham                        & other Vedic / Vedantic topics